CMRI PUBLICATION

Multi-Paradigm Analysis Of Thai Capital Market Linkages

Analytically thorough understanding of causal, probabilistic, and informational linkages amongst modern, highly-interconnected capital markets is fundamental to the promotion of capital-market innovation, efficiency, and resilience; whereupon inno...
02 Jun 2023

Financial Literacy, Investment Behavior and Risk Perception of Financial Assets in Different Generations

การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินในปัจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบสินทรัพย์ทาง การเงินและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปัจจัยแวดล้อมและตัวกำหนดการลงทุนดังกล่าวมีความซับซ้อน และผลตอบแทนจากการลงทุนมีความผันผวนสูง ซึ่งกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน (...
23 Mar 2023

Thailand startup and venture capital ecosystem study

รายงานฉบับนี้ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบนิเวศ Startup ของประเทศไทย และทำการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประเทศไทยประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเงินทุนสำหรับ Startup ที่ยังมีจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Startup ในระยะเริ่มต้น หรือ Seed Stage ปัญหาการขา...
08 Feb 2023

Tontine as a Hedging Instrument for Retirement Investment

โครงการวิจัยเรื่อง “ทอนทีนเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของการลงทุนในวัยเกษียณ (Tontine as a Hedging Instrument for Retirement Investment)” (โครงการฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Tontine เพื่อเป็นเครื่องมือทา...
25 Jan 2023

Improving Thailand’s Capital Market Competitiveness and Efficiency

In the next few years, Thai capital markets are set to expand, funding a sustainable future for the country, fueling economic growth and innovation, expanding access to and knowledge of wealth creation, and fostering long term capital deployment. ...
16 Nov 2022

Thailand Private Debt Feasibility Study: Opportunities for the Thai Capital Market

Private debt is on the rise globally, but still nascent in ThailandGlobally, private debt is on the rise—and this has been the case since at least the 2008 global financial crisis, when regulators clamped down on banks and opened the doors for alt...
19 Oct 2022

Securitized Alternative lending: ความเป็นไปได้ในบริบทไทย เล่มที่ 6

Alternative Lending คือการให้สินเชื่อผ่านช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางดั้งเดิมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และมักอาศัยเครื่องมือออนไลน์ในการตัดสินใจให้กู้ ทั้งการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้กู้ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับผู้กู้แต่ละคน โดยอาศั...
12 Sep 2022

นโยบายแจกเงินถ้วนหน้า (Universal Basic Capital Grant) เล่มที่ 5

หนึ่งในแนวทางนโยบายที่ได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมคือ นโยบายการแจกเงินถ้วนหน้า หรือการสร้างการเข้าถึงทุนทรัพย์เพื่อให้คนในสังคมสามารถใช้ทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
12 Sep 2022

ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Capital Market for Sustainability) เล่มที่ 4

การพัฒนาตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมความยั่งยืนได้ต้องอาศัยแนวนโยบายที่ผลักดันทั้งทางฝ่ายผู้บริโภคหรือผู้ลงทุน ภาคธุรกิจ และภาครัฐไปพร้อมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน ผ่านกลไกนโยบาย เช่น การสนับสนุนงบประมาณจาก...
12 Sep 2022

ตลาดทุนเพื่อการเข้าถึง (Accessible Capital Market) เล่มที่ 3

การศึกษาด้านการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดทุน ประกอบด้วย ผลการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงตลาดทุน (Survey on Capital Market Access) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตล...
12 Sep 2022
ดูเพิ่มเติม

CMRI Capital Market Snapshot

ฉบับ 10/2566: The Top-funded Startups in Asia Pacific

บริษัทสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยปัจจุบันประเทศจีนถือเป็นผู้เล่นใหญ่ในวงการ โดยปี 2023 พบว่า Tsinghua Unigroup ได้รับเงินทุนจากการระดมทุนไปกว่า 31,502 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Tsinghua Unigroup เป็นหนึ่งในหน่...
23 May 2023

ฉบับ 9/2566: ความเสี่ยงทางเครดิตของตราสารหนี้ทั่วโลก CDS Spread เป็นอย่างไร?

Credit Default Swap (CDS) เป็นการทำสัญญาระหว่างสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อการป้องกันความเสี่ยงทางเครดิตของหนี้หรือตะกร้าของหนี้ที่อ้างอิง (Reference Entity or Basket of Reference Entities) จากฝ่ายผู้ขาย โดยผู้ซื้อ CDS จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้...
08 May 2023

ฉบับ 8/2566: ต่างวัยต่างความคิด เกี่ยวกับ Traditional Asset และ Digital Asset

การเข้ามาของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีสินทรัพย์เหล่ามีความซับซ้อนและมีความผันผวนทางราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม (Traditional Financial Assets) ดังนั้น  ทักษ...
19 Apr 2023

ฉบับ 7/2566: Venture Capital ของไทย 2018-2023: Resilient Against Covid?

ผลการจัดอันดับระบบนิเวศของ Startup ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี 2022 โดย StartupBlink พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 53 ของโลก และอันดับที่ 11 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากผลการศึกษาของ Deloitte Consulting พบว่า Startup ของประเทศไทยประสบปัญหาด้านเงิ...
03 Apr 2023

ฉบับ 6/2566: What happened to Silicon Valley Bank?

เหตุการณ์สะเทือนวงการโลกการเงินการลงทุนล่าสุดที่ทำให้ภาคธนาคารและนักลงทุนเกิดการตื่นตระหนกอย่างมาก คือ การล้มของธนาคาร Silicon Valley Bank หรือ SVB ซึ่งจุดชนวนความกังวลต่อเสถียรภาพของธนาคารอีกหลายแห่งตามมา จนหลายคนหวั่นว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำรอยปี 2008 ...
23 Mar 2023

ฉบับ 5/2566: ตลาดตราสารหนี้ช่วงโควิด-19: ไทยสวนกระแสโลก?

ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Fixed Income Securities)  คือ หลักทรัพย์ที่บริษัทเอกชนออกเพื่อกู้ยืมเงิน มักจ่ายดอกเบี้ยคงที่ให้กับนักลงทุนจนกว่าจะครบกำหนด และเมื่อครบกำหนด นักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนตามจำนวนที่ลงทุนไป ในกรณีที่บริษัทล้มละลาย ผู...
08 Mar 2023
ดูเพิ่มเติม